بازی

شردر به Call of Duty: Modern Warfare 2 و Warzone 2.0 پیوست